اطلس گیاه لاگناندرا

گیاهانی با برگ های پهن که اکثرا به قرمزی دارند
lagenandra aquarium plant