اطلس گیاه ساگیتاریا

گیاهانی با برگ های باریک و گندمی شکل
sagittaria aquarium plant