اطلس گیاه سالوینیا

گیاهانی با برگ های کشیده
salvinia aquarium plant