اطلس گیاه رو آبی لیمنوبیوم

گیاهانی با برگ های پهن برای سطح آب آکواریوم و حوضچه ها
limnobium aquarium plant