اطلس خزه وسیکولاریا

مناسب برای بستن خزه روی سنگ و تنه درختان
vesicularia aquarium plant