اطلس گیاه کریپتو کوراین

گیاهانی با برگ های پهن و کشیده که به کریپتون هم معروف هستند
ceratophyllum aquarium plant