اطلس گیاه چمنی گلوسو ستیگما

گیاهانی با برگ های کوچک و ساقه خیلی کوتاه برای کف پوش نمودن مخازن
glossostigma aquarium plant