اطلس گیاه نیمفوییدس

گیاهان با برگ های پهن دایره ای شکل
nymphoides aquarium plant