اطلس گیاه مایریوفیلوم

گیاهان با برگ های سوزنی و شبیه دم گربه
myriophyllum aquarium plant