اطلس گیاه لودویجیا

گیاهان پر طزفدار با برگ های رو به قرمز و قرمز رنگ
ludwigia aquarium plant