اطلس گیاه ریکسیا

گیاهان جالبی که بسیار شبیه خزه ها هستند و بافت اسفنجی مانندی دارند
riccia aquarium plant