اطلس گیاه ایگریا

گیاهانی با برگ های باریک و کنار هم با حالتی براق و جلبک مانند
egeria plant aquarium