اطلس گیاه الودیا

گیاهانی با برگ های کوچک و دم گربه ای مانند
elodea aquarium plant